داربست فلزی|تیرهای افقی داخل دیواری داربست ها چه هستند؟

تیر های افقی یا دستک ها :تیرهای افقی داخل دیواری یا دستکها ، بخشی از داربست هستند که جایگاه های کار بر روی آنها قرار می گیرند .در داربستهایی که به وسیله دو ردیف پایه حمایت می شوند ، هر دو سر تیرهاییکه جایگاه بر روی آن قرار دارد ، بر روی تیرهای افقی داربست قرار می گیرند که در این صورت دستک نامیده می شود.مقررات کلی :۱٫       در داربست های فلزی لوله ای دستکها باید کنار هر پایه عمودی قرار بگیرند.۲٫       فاصله بین هر یک از دستکها در داربستهای فلزی لوله ای نباید از ۵/۱ متر تجاوز نماید.۳٫    فاصله دستکها برای کارهای سنگین در داربستهای فلزی لوله ای نباید از ۹۰ سانتیمتر و برای کارهای نیمه سنگین از ۱۵/۱ مترتجاوز کند.۴٫       داربستهای  فلزی با یک ردیف پایه بایستی بطور مطمئن به دیوار ساختمان و یا وسیله مورد کار مهار شوند.۵٫    پاخورهای جایگاه کار بایستی به طور مطمئن به پایه های ثابت متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.۶٫    نرده های حفاظتی دو طرف جایگاه باید به وسیله اتصالات مناسب به پایه متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *