داربست فلزی|پیمانکار داربست فلزی

پیمانکار داربست فلزی برای انجام داربست بندی باید مقررات کافی را برای ایمنی و سلامت داربست و کارگران را تامین کند.و این یک انتخاب مهم می باشد معیارهای انتخاب نیز باید شامل توانایی پیمانکار فرعی در تهیه نقشه داربستی خوب باشد.در طی فرایند انتخاب، پیمانکار باید موظف شود طرح داربست را با طرح کلی ارائه دهد و اطلاعات اولیه را برای نشان دادن سیستم امن کار مورد نظر ارائه دهد.بسته به پیچیدگی پروژه ، طرح داربست رئوس مطالب باید به طور خلاصه مواردی از جمله سازمان ایمنی،ارتباطات،نظارت، تجهیزات، امکانات،مراحل اضطراری، گزارش حوادث و روشهای تحقیق در مورد حادثه را توضیح دهد.پس از انتصاب پیمانکار ، وی موظف است طرح داربست تفصیلی را براساس برنامه داربست طرح بندی در صورت وجود، برای موافقت کتبی نهایی کند.برنامه داربست تفصیلی باید راه ها و وسایل انجام کار ایمن و مؤثر را برای تحقق هدف حفاظت از کارگران در محل کار را مشخص کند. طرح داربست تفصیلی نیز باید در برنامه ایمنی پروژه اصلی درج شود.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *