داربست فلزی و اصطلاحات رایج در آن

اصطلاحات رایج 

 • Base plate: پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار می رود. (بین خاک و لوله استاندارد)
 • Bay length: فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و روبروی داربست.
 • board: چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و … به کار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.
 • Board beare intermediate transom: لوله ای است که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار نصب می شود.
 • brace (بریس – لوله های مهاری): به صورت اریب و ضربدری بسته می شوند و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند و مقاومت داربست بیشتر می شود.
 • butlers: لوله ای که خوب با بریس ها محکم شده و برای حرکت داربست به کارمی رود.
 • Castor: چرخ گردانیست با ابزار قفل کن که به پایه استاندارد بسته شده و برای حرکت داربست به کار می رود.
 • Toe board clip: گیره نگهدارنده قرنیز.
 • coupler: بستی است که برای اتصال و بستن دو لوله به همدیگر در اسکافولد به کار می رود که دو نوع هستند: ۱- حامل بار و ۲- غیر حامل بار
 • Guard rail: لوله ای است که از داخل داربست برای جلوگیری از سقوط افراد بسته می شود (معمولا در ارتفاع ۹۱ و ۴۷ سانتیمتری از کف محل کار).
 • Hoop iron: تسمه ای فلزی که به سر تخته داربست میبندند که از جدا شدن و شکاف برداشتن تخته ها جلوگیری کند.
 • Ledger (لجر): لوله ای افقی که به وسیله بستهای حامل بار به لوله عمودی (استاندارد) بسته می شود. این لوله ها از خم شدن استاندارد جلوگیری می کند و مانند ساپورتی برای لوله های افقی ترانزوم عمل  می کنند.
 • Access plate form: سکوی ساخته شده از چوب که محل ورودی نردبان را تامین می نماید.
 • Lift: مجموعه ای از لجرها و ترانزومها و تخته های حامل که یک سطح افقی برای داربست را تامین می کنند.
 • Need transom: ترانزومی که از اسکافولد بیرون آمده باشد.
 • Node point: محل اتصال ترانزوم، لجر و استانداردها به یکدیگر را گویند.
 • Puncheon: لوله ای عمودی که در پایین ترین انتهای خود با کوپلرها به لوله افقی وصل شده که بار را مستقیما به بیس پلیت و یا زمین نمی فرستد.
 • Raker: لوله حامل بار که به شکل اریب است و برای تقویت داربست به کار می رود.
 • Scafftag: اتیکتی که در تمام راههای ورودی به داربست نصب می شود و نشان میدهد که داربست در هفته گذشته مورد بررسی قرار گرفته است و در دو رنگ سبز و قرمز می باشد (سبز داربست ایمن است.) (قرمز داربست ناایمن است.).
 • Sleeve coupler: قطعه ای که دو لوله را به همدیگر وصل می نماید (همراه با مغزی چدنی یا فلز دیگر).
 • Sole plate: تخته الوار کوتاه که زیر بیس پلیت نصب می شود و فشار وارده را توزیع می کند. در زمینهای سست و شل کاربرد زیادی دارد (بین زمین و بیس پلیت قرار می گیرد).
 • Spigot joint pin: بستی که برای اتصال دو لوله داربست به یکدیگر در آخر داربست بسته مشود.
 • Standard: لوله عمودی که برای انتقال بار به سطح زمین به کار می رود.
 • Stopend: گاردریلی است که در انتهای داربست برای جدا کردن قسمت بدون تخته و نیز جلوگیری از سقوط افراد به کار می رود.
 • Tie: لوله ای که برای بستن داربست به یک لنگر به کار می رود.
 • Toebord (قرنیز): تخته ای که در طول لبه سکو برای جلوگیری از سقوط ابزار و اشیا به کار می رود.
 • Transom: لوله ای که استاندارد بیرونی را به استاندارد درونی متصل می کند. این لوله بین ledger قرار گرفته و سکوی کار را درست می کند.
 • Unitbeam: به منظور ساخت شبکه ایاز بیم های ترکیب شده به داربست.
 • Working plate form (محل کار): برای تردد نفرات و جابجایی بار استفاده می شود.
 • Put Log Coupler (بست های تخته): برای اتصال ترانزوم و لجر به کار برده می شود.
 • Joint pin (پین های اتصال): قطعه ای است که برای اتصال دو لوله طولی به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *