داربست فلزی و رعایت الزامات ایمنی در نصب آن

در نصب و بکارگیری داربست رعایت الزامات ایمنی زیر ضروری است:‌

۱- برپا کردن، پیاده کردن و دادن تغییرات اساسی در داربستها باید فقط تحت مدیریت و نظارت یک شخص با کفایت و مسئول و حتی المقدور بوسیله کارکنانی که در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام گیرد.

 ۲- اجزای داربستها و کلیه وسائلی که در آن بکار میرود باید از مصالح مناسب و مرغوب انتخاب شده و طوری طراحی،‌ ساخته و آماده شود که واجد شرایط ایمنی کار برای کارگران بوده و توانائی پذیرش بارها و فشارهای وارده را داشته و در شرایط مناسبی نگاهداری شوند.

۳-  قطعات چوبی که در ساخت داربستها بکار میروند بایستی از کیفیت مرغوبی برخوردار بوده و الیاف بلندی داشته باشند،‌در وضعیت سالم قرار داشته و رنگ نشده باشند. هیچ نوع کاری روی آنها انجام نگرفته باشد و عاری از هر گونه عیب خطرناک و بدون گره و پوسته و کرم خوردگی باشند.

۴- تدبیرهای لازم اتخاذ شود تا تختهها و الوارهائیکه برای ساخت داربست بکار میروند، در برابرترک خوردگی محافظت شوند.

۵- وسایلی که برای ساخت داربستها بکار میروند بایستی در شرایط خوبی در انبار نگاهداری شوند و از وسایل نامناسب جدا گردند.

۶- از طنابهای لیفی نبایستی در داربستی که در آنجا احتمال آسیب دیدگی این گونه طنابها وجود دارد استفاده شود.

۷- طنابهائی که با اسیدها یا مواد خورنده و فرساینده دیگر در تماس بودهاند، یا معیوبند نباید بکار گرفته شوند.

۸- در داربست نباید میخهای چدنی بکار برده شوند.

۹- داربستها بایستی با ضریب اطمینانی تا چهار برابر حداکثر بارگیری طراحی شوند.

۱۰- برای برپا کردن داربست باید وسایل کافی فراهم و بکار گرفته شود.

۱۱-  هر داربستی باید بطور مناسب و کافی مهار گردد.

۱۲- بجز داربستهای مستقل، هر داربستی باید در فاصلههای مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان مهار شود و همچنین باید دارای سطح اتکا (کفشک) کافی و مناسب باشد.

۱۳- هر سازه و هر وسیلهای که بعنوان تکیه گاه جایگاه مورد استفاده قرار میگیرد، باید طبق استاندارد فنی ساخته شده و پایه محکمی داشته باشد و با میل مهارها و مهاربندی مناسبی استوار گردد.

۱۴- پایه های داربست باید بطور مطمئن و محکمی مهار شده باشند تا مانع از نوسان و جابجائی و لغزیدن داربست گردد.

۱۵- در داربستهای مستقل دست کم یک سوم تیرهای حامل جایگاه، تا پیاده شدن کامل داربست باید در جای خود باقی بماند و بر حسب مورد به تیرهای افقی یا به تیرهای عمودی بطور محکمی بسته شود.

۱۶- هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق، لولههای فاضلاب،‌ بلوکهای غیرمتصل سفال، بشکه، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.

۱۷- بخشهای فلزی داربست نباید ترک خوردگی، زنگ زدگی یا عیبهای دیگر داشته باشند که احتمالاً به استحکام آن زیانی وارد سازد.

۱۸- داربستها باید در وضعیت خوبی نگاهداری شوند هر یک از بخشهای آنها باید طوری متصل، جا افتاده و مهاربندی شوند که در صورت استفاده مداوم از داربست جابجا نشوند.

۱۹- میخ های که برای اتصال اجزای داربست چوبی بکار میرود باید به ابعاد و کلفتی مناسب و تعداد کافی باشند و تا انتها بطور کامل کوبیده شوند نه اینکه نیمه کاره رها شده و سپس خم گردد.

۲۰- بعد از اتمام کار روزانه باید کلیه ابزار و مصالح از روی داربست برداشته شود.

۲۱- در موقع پیاده کردن داربست باید کلیه میخها از قطعات پیاده شده کشیده شود.

۲۲- جابجائی، انبار کردن مصالح ساختمانی، عبور و کار کردن روی داربست باید با احتیاط انجام گیرد و از هر ضربه ناگهانی به داربست اجتناب گردد مانند پریدن و جفتپا زدن روی تخته جایگاه.

۲۳- در طول مدت استفاده از داربست باید دائماً نظارت شود تا بار بیش از اندازه و مصالح ساختمانی غیر لازم روی آن گذاشته نشود.

۲۴- تا آنجا که امکان دارد بار روی داربست باید بطور یکنواخت توزیع گردد، تا از عدم تعادل خطرناک داربست اجتناب شود.

۲۵- از داربست نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود مگر مصالحی که برای انجام کار فوری مورد نیاز باشد.

۲۶- در مواقعی که هوا طوفانی است و باد شدید میوزد کار را باید قطع کرد تا آن که تمام احتیاط های لازم اتخاذ شود.

۲۷- در مواردی که روی جایگاه داربست برف با یخ وجود داشته باشد نباید کارگران روی آن کار کنند، مگر آنکه کلیه برف با یخ از روی داربست برداشته شود و روی آن ماسه نرم ریخته شده باشد.

۲۸-  هر گاه لازم شود روی داربست، دستگاه بالابر نصب گردد باید:

الف – بخشهای متشکله داربست بدقت بازرسی شوند و در صورت لزوم بنحو مناسبی به مقاومت آن افزوده شود.

ب – از حرکت و جابجائی تیرهای افقی داخل دیواری جلوگیری شود.

ج – در صورت امکان، پایههای عمودی بطور محکمی به بخش مقاوم ساختمان و در محلی که دستگاه بالابر باید نصب گردد،‌ متصل و مهار شوند.

۲۹- هر گاه سکوی دستگاه بالابر بین ریلهای مهار جابجا نشود یا هر گاه بهنگام بالا و پائین رفتن بار امکان برخورد آن با داربست وجود داشته باشد باید برای جلوگیری از گیر کردن بار به داربست، سر تا سر ارتفاع آن با نردههای عمودی پوشیده شود.

۳۰- اگر قسمتی از داربست احتیاج به تعمیر داشته باشد نباید قبل از رفع نقص و تعمیر داربست بکارگران اجازه کار کردن در روی آن داده شود.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *