در هنگام داربست بندی و کار در ارتفاع چه نکاتی مهم اند؟

داربست بندی و کار در ارتفاع اگر بدون رعایت اصول ایمنی انجام شود؛ خطرات جبران ناپذیری را برای کارگران و کارفرمایان ایجاد می کند.

نکات مهم در داربست بندی و کار در ارتفاع

درارتباط بودن با گروههای مهندسی برای طراحی های ویژه ساخت داربست ها.

آماده کردن روش هایکاری توسط پیمانکاران جزء و تیم کاری برای داربست های برپا شده د رمناطق بالقوه خطرناک، مثل کار روی آب.

مسئولیت پیمانکاران جزء داربست:

آماده سازی پرسنل کارآمد برای انجام کار به صورت ایمن

اطمینان از اینکه مواد فراهم شده مطلوب هستند و برای آن هدف متناسب اند.

آگاه کردن سوپروایزر مسئول منطقه در مورد هر مسئله یا موضوعی که ممکن است ایمنی پرسنل را در کار تحت تاثیر قرار دهد مثل تداخل کار با داربست موجود.

پشتیبانی این دستورالعمل با حفظ مدرک مورد نیاز بوسیله سوپروایزر داربست.

انجام ارزیابی ریسک از خطرات بالقوه در طول برپا ساختن، اصلاح و پیاده کردن داربست.

اجرای روش های پیشگیری تعریف شده در ارزیابی ریسک.

برخی نکات که باید هنگام نصب داربست رعایت شود

سکوی کاری برای هدف مورد نیاز بسیار باریک باشد.

نرده حفاظتی در ارتفاع نادرست نصب شده است یا اصلا نصب نشده است.

قرنیزها نصب نشده اند.

لوازم کافی باری جلوگیری از سقوط مواد جمع شده روی داربست تهیه نشده است.

نردبانهای با پله های شکسته یا تخریب شده یا نردبانهای فلزی مورد استفاده با قسمتهای کج شده

نردبانهای بسیار کوتاه

قسمت فوقانی نردبان برای جلوگیری از حرکت به طرفین به شکل نامناسب قرار گرفته باشد.

نردبان روی تکیه گاهی محکم قرار نگرفته است وپایه نردبان باری جلوگیری از لغزش ثابت نشده است.

هنگام پیاده کردن و بعد از پیاده کردن داربست

پرسنل اجازه دارند تا از داربست هنگام پیاده سازی استفاده کنند

لوله ها، اتصالات و تخته ها بر روی زمین پرتاپ می شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته ها بعد از استفاده بازرسی نمی شوند.

لوله ها، اتصالات و تخته های معیوب حذف نشده اند.

اتصالات سرویس نشده اند

نردبان ها به خاطر خرابی چک نشده اند.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *