قیمت اتحادیه داربست تهران ۹۶

قیمت اتحادیه داربست تهران ۹۶

لازم به ذکر است قیمت ها بر اساس ریال و برای مدت یک ماه ارائه شده است.

ردیفشرحمبلغ به ریال
۱اجاره داربست فلزی ۱ الی ۱۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۲اجاره داربست فلزی ۱۰۰ الی ۲۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳بالای ۲۰۰ مترمربع به ازائ هر متر اضافی۲۸٫۰۰۰
۴اجاره کفراژ تا ۲۰۰ متر مکعب۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۵کفراژ بالای ۲۰۰ متر مکعب به ازائ هر متر اضافی۲۰٫۰۰۰
۶کفراژ مسقف تا ۲۰۰ متر مکعب۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۷کفراژ مسقف بالای ۲۰۰ متر مکعب به ازای هر متر اضافی۲۱٫۰۰۰
۸چال آسانسور تا ۱۵ متر یا ۵ طبقه۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۹اجاره داربست داخل آسانسوربالای ۱۵ متر ارتفاع  به ازائ هر متر اضافی۳۳۰٫۰۰۰
۱۰اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد ۳در۳ در۶۶٫۵۰۰٫۰۰۰
۱۱اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت تا طول ۶ متر۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲به ازای هر متر طول طاق نصرت اضافی۱٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳هر عدد بنر۴٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴کفراژ زیربتنی تا ۱۰۰ متر مکعب۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۵به ازائ هر متر مکعب اضافی بالای ۱۰۰ متر زیربتنی۱۰۰٫۰۰۰

نکته۱:محاسبه متراز داربست روی بام های مجاور به این نحو میباشد که از کف خیابان محاسبه می گردد.

نکته۲:قیمت های اتحادیه داربست صرفا جهت شهر تهران است.

نکته۳:نرخ اجاره داربست اتحادیه جهت ماههای بعد مطابق ماه اول میباشد.

نکته۴:نرخ ورودی های داربست برای زیر ۱۰۰ متر وبرای زیر ۲۰۰ مترا برای هر ضلع جداگانه محاسبه میگردد.

حتی اگر داربست جهت های مختلف هم زمان نصب گردد.

نکته۵:اجاره هر ماه ابتدای همان ماه دریافت میگردد و چنانچه تا زمان باز شدن داربست هزینه اجاره ها تسویه نشده باشد داربست باز نخواهد شد.

و هزینه ماههای اضافی به عهده کارفرما میباشد.

نکته۶:مسئولیت نگهداری داربست از بدو ورود تا انتها به عهده کارفرما میباشد.

نکته۷:نحوه محاسبه متراژ داربست :

  • ارتفاع داربست کفراژ برابر حداکثر ارتفاع داربست میباشد.
  • چنانچه به هر دلیل فاصله پایه های داربست کمتر از ۳ متر باشد در محاسبه همان ۳ متر در نظر گرفته میشود.
  • چنانچه داربست با دو دسگیره اجرا گردد مبلغ ۲۰ درصد  به هزینه اضافه میشود.

 

Share