وسایل و لوازم داربست فلزی

لوازم داربست و کلیه وسایل مربوط به داربست فلزی باید طوری طراحی و ساخته و اجرا شود که بتواند تحمل ۴ برابر بار اسمی را داشته باشد.– وسایل چوبی که در ساخت داربست استفاده می شوند باید دارای کیفیت مرغوب و آری از هرگونه گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی باشند.– الوار هایی که در داربست فلزی بکار برده می شوند باید در مقابل ترک خوردگی حفظ گردند.– وسایلی که برای ساخت داربست به کار می رود باید در شرایط مساعد نگهداری شوند.– بیخ هایی که برای اتصال داربست های چوبی استفاده می شوند باید به تعداد کافی، مناسب و تا انتها در داربست کوبیده شوند.– استفاده از میخ های چوبی در داربست ممنوع است.– داربست ها باید بتوانند تا ۴ برابر بار طراحی را تحمل کنند.– جدا از داربست های مستقل، داربست ها باید در دو جهت عمودی و افقی به ساختمان مهار شوند.– هم سازه ای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه استفاده شود داربست نام دارد و باید مطابق با اصول فنی نصب گردد:– برای جلوگیری از لغزش داربست اسانسورپایه های داربست باید به صورت محکم و مطمئن مهار شوند.– در داربست های مستقل باید تا پیاده شدن کامل داربست باید در محل خود حفظ گردد.– تکیه گاه داربست بنابر آجرهای لق و شبکه استفاده شود.– لوازم و تجهیزات داربست فلزی نباید ترک خورده، زنگ زده و معیوب باشند.– قطعات داربست باید طوری متصل بهم گردد که در حین استفاده از داربست از هم جدا نشوند.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *