ویژگی های جایگاه کار داربست

جایگاه کار داربست شامل تخته یا همان تخته زیرپایی می باشد. جایگاه کار یا سکوی کار می تواند جنس تخته یا آلومینیوم باشد.

جایگاه کار داربست:

۱-کلیه داربست هایی که کارکنان روی آن کار می کنند ، باید دارای تعداد کافی جایگاه کار باشد.

۲-هیچ بخشی از جایگاه کار نباید بر روی آجرهای لق،لوله های آب،دودکش و سایر مصالح غیر مطمئن و نامناسب قرار گیرد.

۳-از جایگاه داربست نباید قبل از اینکه تکمیل شده و وسایل و تمهیدات حفاظتی لازم بطور مناسب نصب شود ،استفاده گردد.

۴-در هر بخش آن باید گذرگاه بازی به پهنای ۶۰ سانتیمتر عاری از هر مانع ثابت و مصالح انباشته شده فراهم شود.

۵-در هیچ موردی نباید پهنای جایگاه کار داربست از اندازه های زیر کمتر باشد :

  • ۶۰ cm، اگر از جایگاه فقط برای عبور اشخاص استفاده می شود.
  • ۸۰ cm، اگر از جایگاه برای قرار دادن مصالح یا ابزار کار استفاده می شود.
  • ۱۱۰ cm ، اگر از جایگاه برای نگهداری جایگاه یا سکوی بلندتر دیگری استفاده می شود.
  • ۱۳۰ cm ، اگر از جایگاه برای نصب قطعات یا کارهای تعمیراتی روی وسیله ای استفاده می شود.
  • ۱۵۰ cm ، اگر از جایگاه همزمان برای نگهداری سکوی بلندتر و نصب قطعات یا کارهای تعمیراتی استفاده می شود.

۶-حداکثر پهنای سکویی که با تیرهای داخل دیواری نگهداری می شود، نباید بیشتر از ۱۶۰ سانتیمتر باشد.

در صورت امکان باید یک فضای خالی بالا سری دست کم به ارتفاع ۱۸۰ سانتیمتر بالای جایگاه کار در نظر گرفته شود.

جایگاه هر داربست پایه ای ، بایستی حداقل یک متر پایین تر از انتهای تیرهای عمودی قرار گیرد.

تخته ها و الوار ها ئی که جزیی از جایگاه کار به شمار می آیند.

بصورت پاخور لبه جایگاه بکار برده می شود باید دارای شرایط زیر باشد :جایگاه کار داربست

×   با در نظر گرفتن فاصله بین تیرهای تکیه گاه جایگاه ، ضخامت آنها ایمنی لازم را تامین نماید.

در هیچ موردی ضخامت آنها از ۵ سانتیمتر کمتر نباشد.

×     پهنای آنها حداقل ۱۵ سانتیمتر باشد.

۷-هر تخته و الواری که در ساخت جایگاه بکار می رود ، نباید بیش از ۴ برابر ضخامت آن از انتهای تکیه گاه تجاوز نماید.

۸-تخته ها و الوارها نباید روی همدیگر قرار گیرند.بلکه باید به هم جفت شود که خطر زمین خوردن افراد به حداقل برسد.

همچنین این چفت شدن تخته ها باعث جابجایی آسان چرخ های دستی میشود.

۹-تخته ها و الوارهایی که در کف جایگاه قرار می گیرند ،باید حداقل با سه تکیه گاه نگهداری شوند.

۹- فاصله بین تیرهای افقی پشت سر هم تکیه گاه و ضخامت تخته ها باید طوری باشد که خطر شکم دادن بیش از حد و بلند

شدن سر دیگر تخته،وجود نداشته باشد.

۱۰-تخته ها یا الوارهایی که در ساختمان یک جایگاه بکار می روند،بایستی از نظر ضخامت متحدالشکل باشند .

۱۱- تخته ها و الوارهای تشکیل دهنده جایگاه کار باید کاملاً مهار شده باشند. در حالت معمول نباید جابجا شوند.

۱۲-هر سکوی جایگاه که بیش از ۲ متر بالای زمین قرار دارد باید دارای تخته بندی نزدیک به هم باشد.

۱۳-الوارهای به هم چسبیده باعث میشود که هیچ گونه ابزار و لوازم کار و یا مصالح از بین آنها به پایین سقوط نکند.

 

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *