داربست فلزی و نصب آن

داربست یک سازه چوبی فلزی موقت است که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت و تعمیر ساختمان ها و دیگر سازه ها به کار میرود. داربست ها که از میله های فلزی و چوبی ساخته می شود. و گاه به عنوان تکیه گاه برای بخشی دیگر سازه ها هم استفاده می‌شود.

Share
Read more