داربست فلزی

قیمت اجاره داربست در داربست تهران

قیمت اجاره داربست
تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقا

بیشتر بخوانید