داربست فلزی و استفاده از آن

داربست چیست ؟

داربست عبارت است ازساختار موقتی که شامل یک یا چند جایگاه ، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تکیه گاه می باشد که در طی اجرای هر گونه عملیات ساختمانی از قبیل تعمیرات، نماسازی، تخریب، رنگ آمیزی یا سایر کارهای مشابه و به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارکنان یا مصالح و ابزار در ارتفاع ، مورد استفاده قرار می گیرد.

ضرورت استفاده از داربست و مسئولیت ها :

            برای کلیه مواردی که نمی توان در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور مطمئن کاری را انجام داد ، بایستی داربست های مناسب و کافی احداث گردد.

            مسئولیت برپاکردن ، پیاده کردن و هرگونه تغییرات اساسی در داربست با سرپرست اداره ذیربط بوده و هرگونه اقدامی در این مورد ، باید فقط تحت مدیریت و نظارت وی و حتی المقدور به وسیله کارکنانیکه در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام شود.

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *