داربست فلزی و مراحل برپایی آن

  برای کلیه مواردی که نمی توان در ارتفاع با استفاده از نردبان یا وسایل دیگر به طور مطمئن کاری را انجام داد ، بایستی داربست های مناسب و کافی احداث گردد.

            مسئولیت برپاکردن ، پیاده کردن و هرگونه تغییرات اساسی در داربست با سرپرست اداره ذیربط بوده و هرگونه اقدامی در این مورد ، باید فقط تحت مدیریت و نظارت وی و حتی المقدور به وسیله کارکنانیکه در این گونه کارها تجربه کافی دارند انجام شود.

پایداری وفراهم کردن داربست :

 1. داربست ها بایستی با ضریب اطمینانی تا چهار برابر حداکثر بارگذاری طراحی شوند.
 2. برای برپاکردن داربست باید وسایل کافی فراهم و بکار گرفته شود.
 3. هر داربستی باید بطور مناسب و کافی مهار شده و در فاصله های مناسب در دو جهت عمودی و افقی محکم به ساختمان یا وسایل مجاور مهار شود.
 4. پایه های داربست باید بطور مطمئن و محکم مهار شده باشند تا مانع  نوسان ، جابجایی و لغزیدن داربست گردد.
 5. هرگز نباید برای تکیه گاه داربست یا ساخت آن از آجرهای لق ، لوله های فاضلاب ، بلوک های غیر متصل ، بشکه ، جعبه یا مصالح نامطمئن دیگر استفاده شود.
 6. قسمت های فلزی داربست نباید ترک خوردگی ، زنگ زدگی یا عیوب دیگری داشته باشند که به استحکام آنها زیانی وارد سازد.
 7. داربست ها باید در وضعیت خوبی نگهداری شوند و هر یک از
  بخش های آنها باید طوری متصل ، جا افتاده و مهار شوند که در صورت استفاده طولانی از داربست ، جابجا نشوند.
 8. برای جلوگیری از خطر سقوط احتمالی مصالح ساختمانی یا ابزار کار از طبقات مختلف داربست بایستی اقدامات احتیاطی زیر به عمل آید:
 • نصب توری یا سرپوش مناسب در طبقات زیرین
 • نصب پاخوری ۱۵ سانتیمتری در لبه جایگاه

 

Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *