وسایل و لوازم داربست فلزی

لوازم داربست و کلیه وسایل مربوط به داربست فلزی باید طوری طراحی و ساخته و اجرا شود که بتواند تحمل ۴ برابر بار اسمی را داشته باشد. – وسایل چوبی که در ساخت داربست استفاده می شوند باید دارای کیفیت مرغوب و آری از هرگونه گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی باشند. – الوار هایی که در داربست فلزی بکار برده می شوند باید در مقابل ترک خوردگی حفظ گردند. – وسایلی که برای ساخت داربست به کار می رود باید در شرایط مساعد نگهداری شوند. – بیخ هایی که برای اتصال داربست های چوبی استفاده می شوند باید به تعداد کافی، مناسب و تا انتها در داربست کوبیده شوند. – استفاده از میخ های چوبی در داربست ممنوع است. – داربست ها باید بتوانند تا ۴ برابر بار طراحی را تحمل کنند. – جدا از داربست های مستقل، داربست ها باید در دو جهت عمودی و افقی به ساختمان مهار شوند. – هم سازه ای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه استفاده شود داربست نام دارد و باید مطابق با اصول فنی نصب گردد: – برای جلوگیری از لغزش داربست اسانسورپایه های داربست باید به صورت محکم و مطمئن مهار شوند. – در داربست های مستقل باید تا پیاده شدن کامل داربست باید در محل خود حفظ گردد. – تکیه گاه داربست بنابر آجرهای لق و شبکه استفاده شود. – لوازم و تجهیزات داربست فلزی نباید ترک خورده، زنگ زده و معیوب باشند. – قطعات داربست باید طوری متصل بهم گردد که در حین استفاده از داربست از هم جدا نشوند.
Share

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *